Ettekanded ja hindamine

Siin keskendume õpilaste filmianalüüsi hindamisele. Püüame korraldada analüüsi võimalikult otstarbekalt, et õpilased ülesannete tegemisest rohkem kasu saaksid. Lisaks pakume siin välja võimalusi õppeprotsessi hindamiseks ja õpilaste jaoks nähtavaks tegemiseks.

Ettekanded ja hindamine

Õppetöö korraldamine, esitlused ja hindamine

Filmianalüüsiga tegeledes on kõige tähtsam julgustada õpilasi oma muljeid kajastama ja sõnades väljendama. Tööd filmianalüüsiga on hea teha kolmes etapis – enne filmi vaatamist, filmi vaatamise ajal ja pärast filmi vaatamist.

Enne filmi vaatamist Alusta filmi tutvustamisest. Räägi õpilastele filmist (režissöör, žanr, iseloomulik stiil) ja vajadusel vii nad kurssi selle ajaloolise/sotsiaalse kontekstiga. Võib-olla näita alustuseks mõnda stoppkaadrit või tutvusta filmimuusika pala. Millise filmi ja looga on õpilaste arvates tegu?

Filmi vaatamise ajal Näita filmi õpilastele mitu korda. Kõigepealt lase neil seda niisama vaadata. Teisel näitamisel jaga õpilased rühmadesse või palu neil paaris töötada ja pöörata tähelepanu konkreetsetele elementidele, nagu montaaž, kaamera liikumine ja võttenurgad, valgustus, heli jne. Filmi võiks näidata ka kolmandat korda, et anda õpilastele võimalus veel midagi uut märgata. Kui film on piisavalt lühike, võid paluda õpilastel silmad kinni panna või ekraanile selg pöörata ja kuulata ainult helisid. Vahel on hea mõte näidata filmi osade kaupa ja küsida õpilastelt, kuidas film nende arvates lõpeb. See annab võimaluse jälgida, mil moel nende vastused filmi edenedes muutuvad.

Pärast filmi vaatamist Lase õpilastel töötada temaatika ja stiiliga (esteetika) kas siis rühmades või paarikaupa. Võid kasutada erinevaid narratiivikeskseid analüütilisi mudeleid, kuid veendu, et sisu ja vorm oleksid analüüsis alati liidetud – kumbagi neist ei tohiks käsitleda teisest eraldi.

Ajakava, rühmad ja õppekava

Sõltuvalt sellest, kes on sinu õpilased ja kus sa õpetad (koolis, huviringis või mujal), on filmianalüüs paindlik õppesuund, mida võib käsitleda üle mitme õppekohtumise. Kuid analüüsitööst maksimumi saamiseks on oluline katta kõik erinevad filmianalüüsi elemendid. Niisiis mõtle ka sellele, kuidas rühmadeks jaotatud õpilaste poole ühiselt pöörduda. Filmianalüüsi ülesanded tuleks ühildada üldise õppetöö ja õppekava eesmärkidega.

Ettekanded ja hindamine

Kui õpilased on filmianalüüsi ja filmitegemise harjutused läbi teinud, on aeg esitleda õppetöö tulemusi teiste ees. Teised õpilased võivad neid hinnata ja tagasisidet pakkuda. Rõhuta õpilastele õppetöö algusest peale, et filmianalüüs ja filmitegemise ülesanded tuleb töö- ja mõttearendusprotsessi osana ette kanda.

Allpool loetletud esitlus- ja tagasisidepunktid aitavad õpilastel hindamiseks ette valmistuda. Käi need enne rühmaettekannete toimumist õpilastega üle.

Ettekanded ja hindamine

 • Lühike ettekanne filmianalüüsi ja filmitegemise ülesannete teemal.
 • Žanri ja temaatika esitlus – mis žanri film liigitub, millest räägib ja milliseid peamisi ideid endas kannab?
 • Väljendusvahendite esitlus – kuidas on filmikeele elemente filmi teemade ja ideede väljendamiseks kasutatud?
 • Filmi tõlgendus ja tulemuse hindamine.

Tagasisidepunktid

 • Kas analüüs on hästi argumenteeritud?
 • Kas analüüsitud on filmi narratiivi ja teemadega seotud elemente?
 • Kas oled filmi tõlgendusega päri?

Veendu, et tagasiside oleks konstruktiivne ja tugineks analüüsile. Mõtle selle üle, kas rühmadele annab tagasisidet korraga terve klass või tuleks igale rühmale määrata oma tagasisiderühm. Kui korraldad tagasiside andmise rühmades, saab sõna rohkem õpilasi.

Lõplik kokkuvõte tuleks teha terve klassi ees.

Ülesanne

Mõtiskle nende küsimuste üle ja kirjuta vastused allolevasse kasti. Hiljem salvesta need oma märkmikku.

 • Kuidas luua ettekannete ja konstruktiivse kriitika jaoks turvaline raamistik?
 • Mõtle välja 1–2 head hindamisküsimust, võttes eeskuju ülalnimetatud tagasisidepunktidest.

Salvesta märkmikku

Õppematerjalide valimine

Siin vaatame õppematerjali, mille Taani Filmi Instituut töötas välja animafilmi „Mere laul“ jaoks. See hõlmab nii temaatilist kui ka esteetilist analüüsi – ja näitab, kuidas filmianalüüsi protsessi struktureerida. Kõigepealt vaata õppematerjali esitlevat videot ning seejärel kirjuta märkmikku vastused allolevatele küsimustele.

Filmianalüüsi õppematerjale on mitmesuguseid ja need kõik ei pruugi tugineda fotodele, filmimaterjalile või heliklippidele. Oluline on saada õpilased tegelema filmi narratiivi, temaatika, stiili (esteetika) ja vormiga integreeritud moel.

Ülesanne

 • Vaata videot, kus esitletakse Taani Filmi Instituudi õppematerjali „Mere laulu“ kohta.
 • Mõtle, millest sõltub õppematerjali kvaliteet – kas määrav on ülesehitus, ülesanded, küsimused, tase/sihtrühm vm.
 • Paku välja õppematerjali võimalik ülesehitus (piisab pealkirjadest), tuginedes enda valitud filmi näitele.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI